REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki umów najmu samochodów zawieranych przez: V.I.P. CARS  Krzysztof BEREŚNIEWICZ z siedzibą w Warszawie przy ul. POWSIŃSKA

    72 C lok.33 , w ramach usług świadczonych przez Wypożyczalnię Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.

  2. Regulamin stanowi integralną część umowy najmu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a umową obowiązują postanowienia umowy.

  3. Stronami umowy najmu samochodu jest:

    a.Wynajmujący – V.I.P. CARS KRZYSZTOF BEREŚNIEWICZ w Warszawie przy ul. POWSIŃSKIEJ 72 C LOK.33

    b.Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą.

  4. Użyte w niniejszej Umowie wyrażenia Wynajmujący, Najemca – pojazdu oznaczają:

    a. Wynajmujący – osoba, która posiada tytuł prawny do dysponowania samochodem i oddaje go do używania we własnym imieniu;

    b.Najemca – osoba, która bierze pojazd do używania i zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz.

§ 2 NAJEMCA I JEGO UPRAWNIENIA

  1. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania wynajętym samochodem może zostać osoba,  która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty ( paszport) oraz posiadać uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem.

  2. Wymogi wskazane w ust. 1 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu w/w wymogów Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu

     w trybie natychmiastowym i zatrzymania wpłaconej przez Najemcę kaucji.

  3. Najemca gwarantuje ze posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

  4. Wynajęty pojazd może być kierowany przez osobę spełniającą wymogi określone w ust.1 , wymienioną w umowie najmu jako kierowca lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia pojazdu. Wynajęty pojazd nie może być

      podnajęty lub oddany innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Wynajęty pojazd nie może także zostać oddany przez Najemcę do używania osobie niewymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.

     Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem. Udzielenie  

     upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu.

  5.Najemca zadba o to, aby postanowienia Regulaminu i umowy najmu go obowiązujące były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez Wynajmującego do kierowania pojazdem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody

     poniesione przez Wynajmującego.

  6.Najemca zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z zasadami prawidłowej eksploatacji pojazdu.

  7.Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i umowy najmu.

§ 3 CZAS TRWANIA UMOWY

  1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany. Najemca jest zobowiązany zwrócić pojazd w dniu i o godzinie oraz w miejscu określonym w Umowie. Warunkiem wypożyczenia pojazdu jest wpłacenie kaucji według stawki

      ustalonej w dniu zawarcia umowy. Wysokość kaucji uzależniona jest od klasy wynajmowanego pojazdu.Kaucja zabezpiecza należyte wykonanie umowy przez Najemcę, w tym wszelkie należności przysługujące Wypożyczającemu z tytułu umowy,

      a w szczególności należności z tytułu czynszu, kar umownych, opłat dodatkowych.

  2. Czas trwania umowy może zostać przedłużony za uprzednią zgodą Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu pojazdu musi być zgłoszony Wynajmującemu, co najmniej na 12 godzin przed upływem ustalonego w umowie terminu zwrotu oraz

      zapłaty z góry czynszu najmu za dodatkowy, przedłużony okres najmu- przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego.

  3. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w Umowie, Najemca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości określonej w Umowie, która naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia. Nie wyłącza to uprawnienia    

      Wynajmującego do dochodzenIa odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 4 PŁATNOŚĆ

  1. W dniu wynajmu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić wynagrodzenie (czynsz) i wpłacić kaucje Wynajmującemu.

         A. PREAUTORYZACJA. Na karcie płatniczej Najemcy blokujemy środki płatnicze na poczet późniejszych płatności. W związlu z powyższym Najemca jest zobowiązany zapewnić wystarczające środki na karcie.Ewentualna płatność zostanie pobrana

             po zakończeniu okresu najmu. W przypadku płatności inną kartą trzeba pamiętać ,że zwolnienie środków Najemcy przez bank może potrwać do 14 dni.

         B. Płatność w innej walucie niż obowiązująca w Polsce powoduje przewalutowanie środków przez bank i może być mniej korzystna .

  2. W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić ewentualne kary umowne wymienione w niniejszym regulaminie oraz umowie najmu, chyba że Umowa stanowi inaczej. W szczególnych przypadkach Wynajmujący może ustalić inne zasady

      i terminy płatności.

  3. W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić opłaty dodatkowe oraz ewentualne inne należności, wynikające z postanowień niniejszego regulaminu oraz umowy najmu.

  4. W przypadku braku terminowej zapłaty z tytułu najmu pojazdu, co najmniej za jeden okres płatności, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem

      natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

  5.Wszelkie działania związane z windykacją należności przysługujących Wynajmującemu z tytułu umowy najmu mogą być prowadzone zarówno przez samego Wynajmującego jak i przez działającego w jego mieniu podmiot trzeci każdorazowo wskazany

     w umowie.

  6.Preautoryzacja. Na karcie płatniczej Najemcy blokujemy środki płatnicze na poczet późniejszych płatności. W związku z powyższym Najemca jest zobowiązany zapewnić wystarczające środki na karcie.

§ 5 ODBIÓR POJAZDU

  1.Najemca otrzymuje pojazd opisany w Umowie.

  2.Samochód w chwili odbioru znajduje się w idealnym stanie technicznym. Zbiornik paliwa zatankowany jest w stopniu wskazanym na pierwszej stronie Umowy.

  3.Wynajmujący potwierdza, że pojazd oddany do używania Najemcy znajduje się w stanie umożliwiającym prawidłową eksploatację, zgodną z wskazaniami Producenta.

  4.Najemca wynajmuje pojazd wyczyszczony zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz.

§ 6 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w przedmiocie najmu, jakiekolwiek opłaty ( w szczególności opłaty parkingowe oraz mandaty) nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu

     najmu.

  2.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu. Dodatkowo, Wynajmujący

     zastrzega sobie możliwość przesyłania do Najemcy zawiadomienia o dokonaniu wykroczenia drogowego po zakończeniu terminu Umowy. Jednocześnie Wynajmujący jest uprawniony do udostępnienia właściwemu organowi niniejszej

     Umowy, wskazując sprawcę, a zarazem płatnika wskazanego wykroczenia popełnionego w trakcie trwania.

§ 7 OBOWIĄZKI NAJEMCY

     A.Najemca zobowiązany jest do:

 1. Używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy,

 2. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu),

 3. Kierowania pojazdu osobiście, odstępstwo od tej zasady możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez osobę, której przekazał pojazd,

    zarówno w wypożyczonym pojeździe, jak i za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Ponadto w przypadku takiej szkody Wynajmujący ma prawo wyboru czy szkodę likwidować z AC, czy na koszt i ryzyko Najemcy. W razie udostępnienia przez

    Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych w §2 Regulaminu lub niewskazanej w umowie jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący,

    Wynajmujący zatrzyma wpłaconą przez Najemcę kaucję,

 4. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,

 5. Zwrotu pojazdu z takim stanem baku paliwa jakim otrzymał w dniu zawarcia umowy. Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa Najemca. Jeśli samochód zostaje zwrócony z niepełnym bakiem, Klient zostaje obciążony opłatą równą dwukrotności braku

     paliwa,

 6 .Korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu,

 7. Regularnej kontroli stanu technologicznego i eksploatacyjnego pojazdu (codzienne sprawdzanie poziomu oleju oraz płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, poziomu płynu spryskiwacza oraz sprawdzenie oświetlenia) każdorazowo upewniając się,

     że spełnia on wszystkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej Najemca jest zobowiązany powiadomić o tym Wynajmującego,

 8. Zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą,

 9. Każdorazowego zamykania pojazdu i uruchamiania alarmów oraz blokad,

10. Używania samochodu wyłącznie na terytorium Polski, chyba że umowa stanowi inaczej,

      B.Najemcy w szczególności zabrania się:

 1. Prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających powodujących zaburzenia świadomość,

 2. Przewożenia wszystkiego co mogłoby zniszczyć lub w znaczny sposób zabrudzić wnętrze pojazdu,

 3. Palenia tytoniu w samochodzie,

 4. Dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego,

 5. Wykorzystywania wynajętego pojazdu w zawodach, rajdach ani innych imprezach sportowych,

 6. Holowania innych pojazdów wynajętym pojazdem,

 7. Przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu określonej w dowodzie rejestracyjnym,

 8. Przewożenia w wynajętym pojeździe jakichkolwiek zwierząt.

     C.W przypadku naruszenia postanowień ust. B pkt.4 i 5 :

  1. Najemca będzie pozbawiony kaucji za dany samochód.

  2. W przypadku wprowadzenia w wynajętym pojeździe zmian, o których mowa w ust. B pkt.4 Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy dodatkowymi kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości

     pojazdu spowodowaną przeróbkami.

  3. W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę Najemca zobowiązany jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia assistance w ruchu zagranicznym na własny koszt.

  4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty samochodu wypłacić Wynajmującemu stosowne odszkodowanie w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego, o ile szkoda ta nie zostanie pokryta przez ubezpieczyciela w ramach polisy

     ubezpieczeniowej.

  5.W przypadku, gdy wynajęty pojazd ulegnie usterce, uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego oraz Policję w celu przekazania wszelkich informacji dotyczących okoliczności i świadków

      oraz sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Wynajmujący ma prawo do

      natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszej Umowy.

  6. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia, zabezpieczyć pojazd oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego.

  7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane z jego winy szkody w pojeździe (w tym m.in. za wybicie szyby, awaria ogumienia nie będąca następstwem wady fabrycznej, uszkodzenie tapicerki bądź innych części pojazdu). Najemca upoważnia

      tym samym Wynajmujące-go do obciążenia siebie za powstałe szkody z tego tytuły. Dodatkowo Najemca zobowiązuje się pokrywać koszty opłat parkingowych, ewentualnych kosztów odholowania pojazdu bądź mandatów i innych wynikających ze

      złamania przez Najemcę przepisów o ruchu drogowym.

§ 8 ZWROT POJAZDU

  1. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić pojazd w miejscu i czasie ustalonym w Umowie.

  2. Najemca może zwrócić samochód w innym miejscu po uprzednim ustaleniu z Wynajmującym i poniesieniu dodatkowych kosztów jeśli takie zachodzą.

  3. Najemca zwróci pojazd z ilością paliwa jaką otrzymał auto od Wynajmującego lub zapłaci w dniu zwrotu równowartość brakującego paliwa, według cen obowiązujących w dniu zwrotu pojazdu. W razie wątpliwości uważa się, że pojazd w chwili jego wydania

      Najemcy był zatankowany do pełna.

     W przypadku konieczności uzupełnienia przez Wynajmującego brakującego paliwa Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 50 % jego wartości. Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa Najemca.

  4  Najemca zwróci pojazd w stanie niepogorszonym wraz ze wszystkimi dokumentami i przedmiotami wydanymi wraz z pojazdem. W przypadku braku kompletu dokumentów Umowa będzie traktowana jako przedłużona do czasu wydania nowych

      dokumentów z tym, że pojazd niezwłocznie zostaje zwrócony w posiadanie Wynajmującego.

  5. Najemca zwróci pojazd wyczyszczony zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz lub zapłaci w dniu zwrotu pojazdu równowartość kosztów wyczyszczenia samochodu na zewnątrz i wewnątrz. W razie wątpliwości uważa się, że pojazd w chwili jego wydania

      Najemcy był czysty z zewnątrz i wewnątrz.

  6. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu a także nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu i niezwłocznie zostanie zgłoszone na Policji.

§ 9 OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

  1 .Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 4 godziny w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza dodatkowej opłaty

      za najem samochodu.

  2. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

          A ) utraty dowodu rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od wynajętego pojazdu z winy Najemcy,

          B ) uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy, drugiego kierowcy lub osoby upoważnionej przez Najemcę,

          C ) unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

          D ) szkód parkingowych i aktów wandalizmu.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy zapłaconych z góry za rezerwację samochodu. Rezerwacja jest zrealizowana, zaksięgowana, zafakturowana. Klient wpłacone pieniądze może wykorzystać w dowolnym, przyszłym okresie po ustaleniu najbliższego wolnego terminu.

W przypadku zawarcia umowy terminowej na czas określony pomiędzy Wypożyczalnią a Najemcą : gdy Najemca nie wywiązuje się z terminu/ów płatności ustalonych przed podpisaniem umowy lub Najemca samowolnie skraca wcześniej ustalony okres wynajmu pojazdu bez uiszczenia opłat do końca trwania umowy, Wypożyczalni przysługuje prawo do potrącenia całego depozytu lub obciążenia Najemcę karą umowną w wysokości x miesięczny czynsz pozostały do okresu podpisanej umowy.

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy najmu samochodu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn.zm.).

Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez wymogu złożenia swojego podpisu. Najemca oświadcza równocześnie, iż jest osobą upoważnioną do odbioru faktury i podpisania oświadczeń woli w imieniu firmy której jest pracownikiem. Zobowiązuje się również do pokrycia wszelkich kosztów związanych wystawioną na siebie fakturą VAT, swoją firmę lub też inną osobę trzecią – w tym firmę, w której pracuje.

Niniejszy dokument stanowi własność Wynajmującego. Jego powielanie, przekazywanie i kopiowanie, w części, bądź w całości, bez pisemnej zgody Wynajmującego jest zabronione.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny.

Wszelkie spory z tytułu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla Wynajmującego.

Wszystkie wymienione w regulaminie oraz na stronie internetowej www.limuzyny-mercedes.pl ceny są cenami netto.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU - OPŁATY, OPŁATY DODATKOWE , KAUCJA I KARY UMOWNE

I. Opłaty i kaucja

  1. Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, chyba, że strony ustaliły inną formę rozliczeń.

  2. Ceny stawek dobowych oraz wysokość kaucji znajdują się w cenniku na stronie internetowej www.limuzyny-mercedes.pl

  3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji oraz potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania samochodu przez Najemcę. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi Najemcy przy zwrocie  

      pojazdu        

II. Opłaty dodatkowe

Najemca uiszcza opłaty dodatkowe w przypadku:

1 ) wydania samochodu w  godzinach 22.00-6.00—opłata za obsługę – 100,00 zł.

2 ) zwrotu samochodu w godzinach 22.00-6.00 — opłata za obsługę – 100,00 zł.

3 ) podstawienie samochodu lub jego odbiór po za granicami Warszawy, w zależności od odległości – 150,00 zł do 200,00 zł.

4 ) zwrotu samochodu z niepełnym bakiem – koszt brakującego paliwa plus 50% wartości brakującego paliwa.

5 ) przekroczenia limitu kilometrów  – za każdy przekroczony kilometr zgodnie z ustaloną opłatą za dane auto.

6 ) obciążenia Wynajmującego przez leasingodawcę opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu. Najemca ponosi wówczas opłatę w wysokości 100 zł.

7 ) wyjazdu autem za zgodą Wynajmującego za granicę Rzeczypospolitej Polskiej na teren EU – 500 zł , do krajów po za EU utrata kaucji + 50.000 PLN.

III. Kary umowne

       A. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za:

 1. Brak dowodu rejestracyjnego , polisy ubezpieczeniowej – 500,00 zł

 2. Brak tablicy rejestracyjnej – 500,00 zł

 3. Brak naklejki rejestracyjnej na szybie – 500,00 zł

 4. Każdy dzień postoju spowodowany wyrobieniem w/w rzeczy – 150,00 zł

 5. Brak kluczyka z pilotem zamka centralnego – 2000,00 zł

 6. Palenie tytoniu w samochodzie – 1000,00 zł

 7. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem – 2000,00 zł

 8. Opłata za opóźnienie w zwrocie do 3h – 100,00 zł

 9. Zwrot brudnego samochodu (w środku) – 250,00 zł

10. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek, zmian – 30000,00 zł

11. Utratę gwarancji na samochód z winy Najemcy – 5000,00 zł

12. Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa - 5.000 zł

13. Zwłoka w zwrocie pojazdu ponad 3h : dwukrotność stawki dobowej ustalonej w umowie za każdą dobę  zwłoki

14. Uzupełnienie brakującego paliwa : koszt paliwa + 50%.

15. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem : 1000 zł

        B.  Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Najemca zapłaci karę

             umowną w wysokości 1000,00 zł netto za każdy dzień przebywania pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od powyższego Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy

            pisemnej.

        C. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy, odbioru samochodu jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za

            każdą dobę.

        D. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta , zostanie on obciążony kwotą do 25000 PLN w przypadku szkody całkowitej lub utratą kaucji oraz kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za każdą dobę.

        E. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach:

1. Prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,

2. Szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa,

3. Ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,

4. Odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy,

5. Zawinionego przez Najemcę niezwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu.

       F. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

Wyceń usługę

Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 2-4h